NEWS

Gaels United in the Heart of Glasgow for Mòd Shinty Hurling

One of the Gaelic Sporting World’s premier competitions returns as part of the 2019 Royal National Mòd in Glasgow when Iomain Cholmcille. the award-winning shinty-hurling international tournament for Gaelic speakers is played on Glasgow Green on Saturday 12th October.  

Alba, the Scottish Gaelic shinty teams will face teams of Irish Gaelic speakers; the men will face Fir Uladh, a select from Ulster and the women will face the Cois Fharraige club from Connemara.  

The Alba squads have been named for the compettion. For the first time, there will be a player from the famous Kyles Athletic club, Stewart Taylor, involved in a squad which is full of experience and ability. The men’s team is managed yet again by co-managers Angus MacInnes (GMA) and Sean MacLeod (Camanachd Leòdhais). Sean, an Iomain Cholmcille veteran since the competition began in 2007 said “Angus and I are delighted with the range of clubs represented and the talent available to us. It’s worth taking note that 18 out of 20 players came through Gaelic Medium Education, and we very much take pride in our work with encouraging shinty through the medium of Gaelic throughout Scotland, now and into the future.”  

The women’s squad is managed by Catriona Gibb, originally from Skye, who is also very happy with her squad’s makeup. “We have a range of people educated through the medium of Gaelic but we also welcome in a good number of people who have learned Gaelic and are contributing to Gaelic education. It shows the level of interest there is in Gaelic in the women’s game.”  

Eoghan Stewart, the co-ordinator for Iomain Cholmcille in Scotland said. “We are very thankful to Graham MacDiarmaid from Mòd Ghlaschu, An Comunn Gàidhealach itself, and everyone involved with this historic Mòd for initing us to hold Iomain Cholmcille in Glasgow yet again after five years from the last Glasgow competition in 2014. We go from strength to strength every year and we look forward to welcoming our Irish friends and to play our part in a fantastic exhibition of Gaelic sport on Glasgow Green on Saturday.”  

Indeed, Iomain Cholmcille is a premier attraction at an action packed Super Saturday of Sport. A day of Gaelic language sport with youth events and men’s and women’s Mòd Cup shinty and football from 11am. Entry is free and all are welcome.  

As well as attracting voluntary contributions and sponsorship, Iomain Cholmcille receives funding from Bòrd na Gàidhlig.  

Alba Men’s Squad

Donnie Forbes (Tayforth), Graham Black (Aberdeen University/Uist), Stuart Campbell (Camanachd Leòdhais), Angus MacInnes Jr. (GMA), Connor MacLeod (GMA), Crisdean Finlayson (Lochcarron), Alasdair Macdonald (Skye Camanachd), John Angus MacInnes (Skye Camanachd), William MacKinnon (Skye Camanachd), Ryan Morrison (Skye Camanachd), Sam MacPhee (Skye Camanachd), Jamie Gillies (Skye Camanachd), Alasdair MacLeod (Skye Camanachd), Stewart Taylor (Kyles Athletic), Iain Hunter (Inverness), Mark Fraser (Fort William), Jack Fraser (Fort William), Ruairidh Shaw (Fort William), Padruig McNeil (Fort William), Alex Dunnings (Beauly)

Managers Sean MacLeod (Camanachd Leòdhais) Angus MacInnes (GMA)  

Còrn Cholmcille - Alba V Fir Uladh 2.30f  

Alba Women’s Squad

Claire Ford (Ardnamurchan), Joanne Ford (Ardnamurchan), Kate Bradley (Ardnamurchan), Annie Macdonald (Ardnamurchan), Mara Maclean (Kinlochshiel), Kirsty Dibble (Skye Camanachd), Izzy Law (Skye Camanachd), Mairi Duncan (Lochaber), Claire Delaney (Lochaber), Fiona Murray (Tayforth), Ashleigh Fraser (Fort William), Kayleigh O Rourke (Fort William), Orla McCarthy (GMA) , Lauren Doherty (Fort William), Caitriona Stark (GMA), Karen MacKinnon (Oban Lorne), Catrìona Gibb (Manager)  

Còrn Sgàthaich - Alba V Cois Fharraige 12.30f


Bidh fear de na tachartasan spòrs as cliùitiche ann an spòrs nan Gàidheal a’ tachairt Disathairne seo mar phàirt de Mhòd Nàiseanta Rìoghail Ghlaschu 2019 nuair a bhios Iomain Cholmcille XII, an fharpais iomain eadar-nàiseanta airson luchd-labhairt na Gàidhlig ga cluich air Glasach Ghlaschu/Cinn Chluaidh, Glaschu air Disathairne 12 an Dàmhair.  

Bidh sgioba Gàidhlig fir na h-Alba a’ cluich an aghaidh sgioba de luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann, Fir Uladh agus bidh boireannaich Ghàidhlig na h-Alba a’ cluich an aghaidh Cois Fharraige, à Conamara air taobh siar na h-Èireann.  

Tha Sgiobaidhean Iomain Gàidhlig na h-Alba air na sguadaichean aca airson an fharpais seo ainmeachadh. Airson a’ chiad uair tha cluicheadair ann o Chaolas Bhòid, Stiùbhart Mac an Tàilleir, a’ dol an lùib sguad làn eòlais is chomais. Tha sgioba nam fear air a stiùireadh uair eile le co-mhanaidsearan Sean MacLeòid (Camanachd Leòdhais) agus Aonghas MacAonghais (Glaschu Meadhan Earraghàidheil). Thuirt Sean, a tha air a bhith an-sàs mar chluicheadair agus còidse on a thòisich an fharpais ann an 2007; “Tha mi fhìn agus Aonghas fèar air ar dòigh leis an uimhir de chlubaichean a tha gan riochdachadh agus an talant a tha againn. Bu choir dhuinn aithne thoirt gun tàinig 18 às an 20 san sguad tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus tha sinn gu mòr a’ nochdadh pròis às an obair againn a’ brosnachadh iomain tro mheadhan na Gàidhlig, an-diugh agus san àm ri teachd air feadh na h-Alba.  

Tha sguad nam bàn air a stiùireadh le Catrìona Gibb, às an Eilean Sgitheanach o thùs, a tha gu math toilichte leis an sguad aice cuideachd. “Tha caochladh math againn de dhaoine a chaidh tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig, ach tha àireamh mhath againn de dhaoine a dh’ionnsaich Gàidhlig agus a tha a’ cur ri foghlam Gàidhlig cuideachd. Tha sin uile a’ seallt59749782_1465713956897812_1592393854097555456_n.jpgainn na h-ùidh mhòir a tha ann an Gàidhlig ann an spòrs nam bàn an-dràsta.”  

Thuirt Eòghan Stiùbhart, co-ordanaiche Iomain Cholmcille (Alba). “Tha sinn gu math taingeil do Greum MacDiarmaid o Mhòd Ghlaschu, An Comunn Gàidhealach agus a h-uile duine an-sàs leis a’ Mhòd eachdraidheil seo airson cuireadh gus Iomain Cholmcillle a chumail ann an Glaschu uair eile as dèidh farpais shoirbheachail an seo ann an 2014. Tha sinn a’ dol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn a’ coimhead air adhart gus fàilte a chur air ar caraidean Èireannach agus a bhith a’ cur gu mòr ri taisbeanadh air leth de spòrs Gàidhlig air Cinn Chluaidh Disathairne.)  

Gu dearbh, tha Iomain Cholmcille na prìomh thachartas aig Disathairne Làn Spòrsa. ’S e latha mòra a tha seo le tachartasan òigridh agus Cupannan a’ Mhòid iomain is Ball-coise airson fir is boireannaich ann o 11m. Tha an tachartas an-asgaidh agus tha fàilte ro a h-uile duine.  

A bharrachd air tabhartasan saor-thoileach agus taic-airgid, tha Iomain  Cholmcille a’ faighinn maoineachadh o Bhòrd na Gàidhlig.More News

Platinum Sponsors

Partner Sponsors

Connect With Us

© 2017 Shinty.com