Fixtures & Results

The Scottish Hydro Scottish Hydro Camanachd Cup

Preliminary Round

Date Match Score
Mar 27 Kilmallie v Beauly 3-2
Mar 27 Kilmory v Kinlochshiel 0-2

Round 1

Date Match Score
Apr 24 Inverness v Strathglass 1-4
Apr 24 Skye v Ballachullish 6-1
Apr 24 Glenorchy v Oban Celtic 6-1
Apr 24 Lochcarron v Lochaber 1-6
Apr 24 Kilmallie v Taynuilt 5-0
Apr 24 Caberfeidh v Kinlochshiel 1-3

Round 2

Date Match Score
May 22 Kyles Athletic v Bute 1-1 Kyles won on Penalties
May 22 Skye v Kilmallie 3-2
May 22 Inveraray v Lochaber 7-3
May 22 Fort William v Kinlochshiel 5-3
May 22 Strathglass v Kingussie 0-6
May 22 Glenurquhart v Lovat 2-1
May 22 Newtonmore v Glenorchy 5-1
May 22 Oban Camanachd v Glasgow Mid Argyll 5-0

Round 3

Date Match Score
Jul 10 Fort William v Oban Camananachd Postponed due to unplayable field
Jul 10 Kyles Athletic v Newtonmore 6-3
Jul 10 Inveraray v Skye 5-1
Jul 17 Glenurquhart v Kingussie 0-3
Jul 17 Oban Camanachd v Fort William 3-5

Semi Final

Date Match Score
Aug 7 Inveraray v Fort William 2-4
Aug 7 Kyles Athletic v Kingussie 2-6

Final

Date Match Score
Sep 18 Fort William v Kingussie 3-2

More News

Platinum Sponsors

Partner Sponsors

Connect With Us

© 2017 Shinty.com