Fixtures & Results

The Scottish Hydro Scottish Hydro Camanachd Cup

Preliminary Round

Date Match Score
Apr 7 Oban Camanachd v Glenorchy 1-1
Apr 7 Inverness v Caberfeidh 2-5

Round 1

Date Match Score
May 5 Glasgow Mid Argyll v Oban Camanachd 4-2
May 5 Oban Celtic v Beauly 1-3
May 5 Skye v Caberfeidh 5-2
May 5 Strathglass v Aberdour 5-2
May 5 Lochaber v Lochcarron 8-0
May 5 Kilmory v Taynuilt 3-2

Round 2

Date Match Score
Jun 2 Glasgow Mid Argyll v Kyles Athletic 1-1
Jun 2 Kinlochshiel v Kingussie 1-1
Jun 2 Lochaber v Bute 4-0
Jun 2 Lovat v Kilmory 6-0
Jun 2 Skye v Glenurquhart 2-1
Jun 2 Kilmallie v Fort William 3-1
Jun 2 Newtonmore v Beauly 7-0
Jun 2 Inveraray v Strathglass 4-0
Jun 23 Kingussie v Kinlochshiel 3-5
Jul 7 Kyles Athletic v Glasgow Mid Argyll 7-1

Quarter Finals

Date Match Score
Jul 14 Newtonmore v Lochaber Postponed- Due to Bereavement
Jul 14 Skye v Kyles Athletic 2-5
Jul 14 Kilmallie v Inveraray 2-3
Jul 14 Lovat v Kinlochshiel 1-3
Jul 28 Newtonmore v Lochaber 1-0

Semi Finals

Date Match Score
Aug 4 Kinlochshiel v Inveraray 1-3
Aug 11 Kyles Athletic v Newtonmore 2-1

Final

Date Match Score
Sep 15 Kyles Athletic v Inveraray 6-5

More News

Platinum Sponsors

Partner Sponsors

Connect With Us

© 2017 Shinty.com